Kretsstyret

Ønsker du kontakt med kretsleder eller kretsstyre? 

E-post kretsleder: kretsleder@oslospeiderne.no , 

E-post leder: leder@oslospeiderne.no

E-post kretsstyret: styret@oslospeiderne.no

Rollebeskrivelser i Oslospeiderne sitt kretsstyret 

Fellesoppgavene for kretsstyret

  • Delta på kretsstyremøtene
  • Delta på møter som blir satt opp i forbindelse med kretsstyret (f.eks. om du har rollen som Eiendomsansvarlig skal du på møte med driftsstyrene)
  • Delta på årsmøtet og halvårsmøtet
  • De som sitter i styret skal svare ukentlig på mail
  • Samarbeide seg imellom om sakene kretsstyret får inn
  • Representere Oslospeiderne utad
  • Samarbeide med kretssekretæren, og ha jevnlig kontakt gjennom å svare på mail som blir sendt ut
  • Prøve å delta på kretsarrangementer
  • Stå ansvarlig for Oslospeiderne uttad i NSF
  • Styremedlemmene må kunne jobbe alene, men samarbeide med resten av styre 

Leder

  • Leder skal ha oversikt over styret og styrets oppgaver
  • Søke kommunal støtte og andre midler for kretsen
  • Lede kretsstyremøtene
  • Samarbeide med kretssekretæren
  • Lederen skal svare på mail og være den ledende ansiktet utad av kretsen på nasjonalt speider plan
  • Lederen sørge for et bra HR miljø
  • Kretsleder har arbeidsgiveransvaret overfor kretssekretær

Visekretsleder

  • Denne personen må kunne gjøre litt forskjellig og hjelpe til der det trengs, men mest av alt skal denne personen hjelpe kretslederen og være vara hvis kretsleder ikke er tilgjengelig
  • Detter er den rollen som kanskje er vanskeligst å definere, ettersom denne personen skal kunne bistå kretslederen og resten av styret, samtidig som personen må kunne ta i et tak der det trengs.
  • Visekretsleder rollen kan kombineres med en annen rolle fra kretsstyret

Media og kommunikasjon(PR)

  • Denne personen skal ha en oversikt over ting som skjer i kretsen. Image av oslospeiderne:
   • Oppdatere Instagramkontoen til Oslospeiderne
   • Oppdatere nettsidene med informasjon, bilder og arrangementer
   • Oppdatere nettsidene og Facebook siden til Oslospeiderne.
  • Samarbeide med kretslederen og kretssekretæren om mail som skal ut til gruppene.
  • Sørge for at det blir tatt bilder på kretsens arrangementer. 
  • Denne personen skal også være ansvarlig for å vedlikeholde nettsidene når dette trengs
  • Sammen med arrangement ansvarlig ha løpende kontakt med de som har kretsarrangement og andre arrangementer for å få ut info på Facebook og på nettsidene
  • Lage nyhetsbrevene. Prøveprosjekt for 2016

Eiendoms ansvarlig

  • Skal ha oversikt over hytter i kretsen (Send mail til alle gruppene og få en oversikt)
  • Se på de gruppene som skal legges ned som har eiendom(mer)
  • Samarbeide med Hyttestyrene og driftsstyrene (Blåhaug og Krakoseter)
  • Få en oversikt over ting som trengs å gjøres (Kan få beskjed av dette fra styrene)
  • Ha oversikt over prosjekter i forbindelser med de to hoved hyttene til Oslospeiderne (F.eks.  do-hus-prosjektet), og andre prosjekter innenfor eiendom
  • Hyttene til Oslospeiderne er mye brukt og viktig at de blir tatt hånd om.

Økonomi

  • Økonomi ansvarlig skal ha oversikt over kretsens inntekter og utgifter
  • Samarbeide med de som er ansvarlig for økonomien på hyttene til kretsen
  • Samarbeide med kretslederen når det kommer til søknader om støtte (f.eks. kommunal støtte)
  • Økonomiansvarlig skal sørge for at vi holder oss innenfor budsjettet og ha oppfølging av dette igjennom året, med oppdateringer til kretsstyret

Ledertrenerne med kurs og opplæring

  • Holde oversikt over alle kurs for tilbys i kretsen
  • Holde oversikt over alle store kurs regionalt og nasjonalt
  • Samarbeide med ledertrenerne i Oslospeiderne
  • Så lenge Oslospeiderne er med på Camp Education (Sørmarka) burde dette oppfølges av det faglige om Oslospeiderne bidrar her

Arrangement ansvarlig

  • Holde seg oppdatert på alle av kretsens arrangement
  • Følge også med på arrangement for kretsen kan delta på (f.eks. Friluftslivets år, Camp Education(Sørmarka), NM i speiding)
  • Skal samarbeide med ledertrener ansvarlig om det praktiske rundt kursene
  • Samarbeide med PR ansvarlig for å få info ut om arrangementer
  • Se på nasjonale og internasjonale arrangement. Med dette mener vi at personen skal se på speiding.no og evt. andre nettsider der speiderne våre kan delta på. (F.eks. Explorer Belt)